Εμπράγματο Δίκαιο

Διεκδικητικές αγωγές, ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις